Ing. Aleš Franc, Ph.D.

 1. BP: Různá vysvětlení příčin Velké deprese. Cílem práce bude identifikovat rozdíly mezi různými vysvětleními příčin Velké hospodářské krize na začátku 30. let. Toto téma předpokládá, že se student seznámí s velkým počtem zdrojů.
 2. BP: Demokracie a ekonomický růst. Student identifikuje obecné vazby mezi politickým režimem a ekonomickým růstem. Tento vztah se pokusí ověřit empiricky pomocí základních ekonometrických technik. Předpokládá se, že student bude pracovat téměř výhradně s cizojazyčnými zdroji.
 3. BP: Význam šedé ekonomiky. Student vysvětlí aktivity v rámci tzv. šedé ekonomiky a jejich dopad na HDP ve vybrané zemi. Součástí práce bude vlastní odhad nebo student na základě provedené literární rešerše vysvětlí význam těchto aktivit z hlediska podílu na HDP.
 4. BP: Měnový kurz jako nástroj obchodní politiky. Student vysvětlí, jakým způsobem lze využít měnový kurz jako nástroj zahraničně obchodní politiky. Práce bude obsahovat případové studie; příklady zemí, které tento nástroj použily a s jakým výsledkem. 
 5. DP: Instituce pracovního trhu v tranzitivních ekonomikách. Práce se zaměří na vývoj pracovních trhů a jejich institucí v zemích střední a východní Evropy. Cílem práce bude zjistit hlavní institucionální příčiny odlišného vývoje trhů práce v této skupině zemí a identifikovat možné institucionální komplementarity. Předpokládá se znalost pokročilých ekonometrických technik. 
 6. DP: Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD. Student zmapuje reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD v uplynulých cca deseti letech a pokusí se identifikovat instituci, která má největší vliv na výsledky trhu práce. Předpokládá se znalost pokročilých ekonometrických technik. 
 7. DP: Fiskální aspekty stárnutí populace. Student vyhodnotí vliv stárnutí populace na jednotlivé funkce fiskální politiky. Vysvětlí dopady stárnutí populace na veřejné finance a jejich udržitelnost. Práce bude obsahovat odhad těchto dopadů v ČR. Téma je vhodné především pro studenty programu HPS.
 8. DP: Diskriminace na trhu práce v ČR. Student pomocí korespondenčního experimentu odhladne míru diskriminace v ČR na základě vybraných kritérií /pohlaví, rasa, věk, atd./
 9. DP: Polarizace na trhu práce: USA versus EU. Cílem diplomové práce bude identifikovat hlavní změny v mzdové struktuře v USA a zemích EU v posledních dvou dekádách a jejich příčiny. Předpokládá se znalost statistické analýzy rozdělení příjmů obyvatelstva.
 10. DP: Účinnost nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Student provede klasifikaci nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Popíše jejich využívání v různých zemích a vyhodnotí jejich účinnost vzhledem ke stanovenému cíli. Téma je vhodné především pro studenty programu HPS.

 

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

 1. DP: Tržní selhání v ekonomii. Definice tržního selhání v ekonomii. Příčiny a důsledky tržních selhání. Alternativní postoje k tržnímu selhání.
 2. DP: Ekonomické zákonitosti a jejich prosazování v České ekonomice. Základní makroekonomické souvislosti - Phillipsova křivka, Okunův zákon, magický trojúhelník, aj. Číselná ilustrace a její interpretace.
 3. DP: Evropské integrační tendence a jejich odraz v ekonomii. Pojetí integrace. Evropské integrační tendence. Odrazy integračních tendencí v ekonomické literatuře.
 4. DP: Strukturální změny v zahraničním obchodu ČR. Význam zahraničního obchodu. Popis a analýza změn zahraničního obchodu ČR. Důsledky změn pro českou ekonomiku.
 5. DP: Analýza souvislostí vývoje státního rozpočtuv ČR. Význam státního rozpočtu pro tržní ekonomiky a jeho funkce. Chrakteristika základních změn státního rozpočtu a analýza souvislosti.
 6. DP: Ochrana hospodářské soutěže v podmínkách ČR. Hospodářská soutěž a její význam z pohledu ekonomie. Politka hospodářské soutěže a její legislativní rámec v ČR.

 

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

 1. DP: vliv monetární politiky na konkurenceschopnost podniků. Upřesnění tématu po konzultaci (2x)
 2. DP: vliv monetární politiky na finanční strukturu podniků. Upřesnění tématu po konzultaci (1x)
 3. DP: finanční rozvoj a ekonomický růst. Upřesnění tématu po konzultaci (1x)

 BP: Viz témata diplomových prací, náročnost bude přizpůsobena úrovni znalostí dosažených na bakalářském stupni studia.

Pro všechna témata se předpokládá práce především se zahraniční literaturou, znalost vybraných ekonomických metod, příp. práce s panelovými daty v závislosti na uchopení a specifikaci daného tématu.

Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

 1. BP/DP: Znalostní ekonomika, resp. význam vzdělání pro ekonomický rozvoj
 2. BP/DP: Formální instituce, ekonomický rozvoj a veřejné finance.
 3. BP/DP: Neformální instituce, ekonomický rozvoj a stát blahobytu.

Jedno volné téma po individuální dohodě pro studenty spolupracující s Ústavem ekonomie (projekt stipendisté, IGA projekt, apod.)

 

Ing. Marek Litzman

 1. BP: Vybraný právní problém a jeho vliv na ekonomiku. Student si ve spolupráci s potenciálním vedoucím práce vybere právní problém (např. změnu zákona či typ právní regulace) a aplikuje jeho dopady jako ekonomický problém, tedy na finančně vyčíslitelné chování ekonomických subjektů. Základem je orientace v oblasti ekonomické analýzy práva a dostupnost dat pro provedení analýzy. U tématu se předpokládá upřesnění zkoumaného problému; téma může psát i více studentů při výzkumu různých problémů.
 2. BP: Dobývání renty ve vybraném sektoru ekonomiky. Student v práci zmapuje činnosti směřující k dobývání renty ve vybraném sektoru ekonomiky a dovodí dopady na skupiny ekonomických subjektů relevantních pro daný sektor. Základem práce je zjištění dostupnosti dat pro vybraný sektor. U tématu se předpokládá upřesnění zkoumaného sektoru; téma může psát i více studentů při výzkumu různých sektorů ekonomiky.
 3. BP: Externality v automobilovém průmyslu. V rámci práce student vybere konkrétní typ externality produkovaný v automobilovém průmyslu či generovaný dopravou (např. emise, problematika ekologických vozidel). Cílem práce je výpočet velikosti externality a dovození možných řešení v legislativním rámci evropského či národního práva.
 4. BP: Udržitelnost státních ekonomických systémů. V bakalářské práci student vybere konkrétní systém financovaný a garantovaný státem a provede zhodnocení jeho dlouhodobé udržitelnosti v kontextu ekonomickém, sociálním, popřípadě ekologickém. U tématu se předpokládá upřesnění zkoumaného systému; téma může psát i více studentů při výzkumu různých ekonomických systémů.

 

Ing. Michal Mádr

 1. BP: Politicko-ekonomický cyklus v zemích V4. Cílem práce je zhodnocení, zda politicko-ekonomický cyklus působí na strukturu vládních výdajů v zemích V4. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – časové řady).
 2. BP: Politicko-ekonomický cyklus v Baltských státech. Cílem práce je zhodnocení, zda politicko-ekonomický cyklus působí na strukturu vládních výdajů v Baltských státech. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – časové řady).
 3. BP: Typ politického režimu a ekonomická výkonnost. Student si vybere region, respektive skupinu zemí (např. Blízký východ, Jihovýchodní Asie, Latinská Amerika, postsocialistické země, Subsaharská Afrika, atd.). Cílem práce je zhodnocení vlivu politického uspořádání na ekonomickou výkonnost daných zemí. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – průřezová data).
 4. BP: Politická nestabilita jako faktor ekonomické výkonnosti. Student si vybere region, respektive skupinu zemí (např. Blízký východ, Jihovýchodní Asie, Latinská Amerika, postsocialistické země, Subsaharská Afrika, atd.). Cílem práce je zhodnocení vlivu politické nestability na ekonomickou výkonnost daných zemí. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – průřezová data).
 5. BP: Neuznané státy v evropském prostoru. Student provede komparativní analýzu neuznaných států (Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Podněstří, Severní Kypr) se zaměřením na ekonomickou výkonnost těchto zemí a na ekonomické dopady, jež vyplývají pro země, jejichž jsou oficiální součástí. Práce předpokládá schopnost pracovat s omezenou dostupností dat a s cizojazyčnou literaturou (angličtina, případně ruština).
 6. BP: Institucionální prostředí v postsocialistických zemích. Student se zaměří, buď na obecnou úroveň institucionálního prostředí, nebo na konkrétní oblast (např. právní a politické prostředí, míra korupce, regulační kvalita). Následně zhodnotí vliv vybraných faktorů na ekonomickou výkonnost zemí střední a východní Evropy, Balkánu a postsovětského prostoru. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – průřezová data).
 7. BP: Faktory konkurenceschopnosti v postsocialistických zemích. Student si vybere jeden/více faktorů konkurenceschopnosti, následně zhodnotí vliv tohoto faktoru/faktorů na konkurenceschopnost ekonomik střední a východní Evropy, Balkánu a postsovětského prostoru. Práce předpokládá využití základních ekonometrických nástrojů (korelační analýza, regresní analýza – průřezová data).

 

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

 1. BP: NASA and the media gap - Manažersko-ekonomický. The research question is whether there are media that are biased towards NASA and its activities. The aim of the thesis is to identify differences in reporting the news related to NASA and its activities. Práce bude náročná na sběr dat a bude psána v anglickém jazyce.

 2. BP/DP: Specifics of astromarketing: the case study of New Horizons Pluto flyby - Manažersko-ekonomický. The research question is how different is astromarketing. The aim of the thesis is to identify specifics of astromarketing using New Horizons mission as a case study. Práce bude náročná na znalosti marketingové teorie a porozumění angličtině. Před záměrem je vhodné zajistit si konzultanta z Ústavu marketing a obchodu. Práce bude psána v anglickém jazyce.

 3. BP: Advertisement and the sorrowful future - Manažersko-ekonomický. The research question is when and how did the eve of the second world war affect the advertisement industry in Czechoslovakia. The aim of the thesis is to identify effect the comming second world war had on the advertisement industry in Czechoslovakia. Práce bude náročná sběrem dat a bude psána v anglickém jazyce.

 4. BP: Sektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USA – Manažersko-ekonomický. Výzkumnou otázkou je „jaký vliv měla privatizace dopravních systému na koncentraci a specializaci odvětví v USA?“ Cílem práce je identifikovat změny v koncentraci a specializaci odvětví vesmírného průmyslu v důsledku privatizace dopravních systémů v USA. Práce náročná pouze sběrem dat.

 5. BP: Efektivnost PR NASA – Manažersko-ekonomický. Cílem práce je zhodnotit efektivnost a dosah PR aktivit NASA s důrazem na tisková prohlášení. Práce nenáročná.

 6. DP: Interaktivní nástroje při výuce ekonomicko-teoretických předmětů -  Ekonomická informatika. Cílem práce je navrhnout aplikaci, která by interaktivně umožňovala uživateli pochopit základní souvislosti prezentované v rámci předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie I. Práce náročná na obsahovou přesnost ekonomické teorie.

 

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

 1. DP: Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně. Nominální, reálná a strukturální konvergence; dynamika, faktory, predikce, implikace pro hospodářskou politiku. 
 2. DP: Endogenní teorie optimálních měnových oblastí. Identifikace a testování faktorů kritérií optimality měnové zóny navržených v rámci stejnojmenné teorie, implikace pro další vývoj měnové integrace v Evropě.
 3. DP: Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii. Hodnocení procesů harmonizace a konvergence fiskálních politik v zemích EU, identifikace dopadů současného stavu, predikce budoucího vývoje.
 4. DP: Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace. Komplexní analýza hospodářských cyklů, měření sladěnosti, faktorová analýza, datování cyklů, implikace pro hospodářskou politiku a pro další vývoj integračních procesů v Evropě. 
 5. DP: Fungování trhů práce v Evropské unii: imperfekce, flexibilita, schopnost absorpce asymetrických šoků. Hodnocení flexibility trhů práce v EU, identifikace tržních imperfekcí včetně míry a faktorů mzdových rigidit, hodnocení schopnosti trhů práce fungovat jako vyrovnávací mechanismus při výskytu asymetrických šoků, implikace pro hospodářskou politiku).

BP: Viz témata diplomových prací, náročnost bude přizpůsobena úrovni znalostí dosažených na bakalářském stupni studia.

 


LEGENDA:

BP..........Téma bakalářské práce

BP/DP...Téma bakalářské nebo diplomové práce

DP..........Téma diplomové práce


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

 • komunikační dovednosti,
 • analytické a ekonomické myšlení,
 • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR