Dílčí státní závěrečné zkoušky z Ekonomie a Hospodářské politiky (magisterské studim)

Dílčí SZZ probíhá tak, že si student vylosuje 2 otázky (každá musí být z jiného předmětu) a poté je mu poskytnut krátký čas (cca 15 minut) na přípravu. Následuje rozprava se členy zkušební komise.  Předpokládá se, že student u SZZ prokáže tyto schopnosti:

  • Vysvětlit a zhodnotit význam ekonomických konceptů (teorie, model, zákon, atd.) či směrů ekonomického myšlení v širším věcném i časovém kontextu; provést zobecnění dílčích konceptů a vyvodit z nich implikace pro ekonomickou teorii nebo doporučení pro hospodářskou politiku.
  • Prokázat orientaci v rámci jednotlivých otázek; např. charakteristika předpokladů, odvození křivek či vysvětlení parametrů u ekonomických modelů, charakteristika jednotlivých autorů či jednotlivých konceptů v případě směrů ekonomického myšlení, atd.
  • Aplikovat teoretické znalosti na příkladech konkrétních světových ekonomik; vysvětlit v reálných ekonomikách pozorované jevy na základě poznatků ekonomické teorie a prokázat základní přehled o socio-ekonomickém vývoji České republiky a hlavních center světové ekonomiky.

Okruhy k dílčím státním závěrečným zkouškám:

 

Státní závěrečné zkoušky z Hospodářské politiky (bakalářské studium)

Státní bakalářské zkoušky nejsou organizovány Ústavem ekonomie a jejich průběh bývá odlišný.

Okruhy k SZZ z Hospodářské politiky najdete zde.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR