Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně poskytuje mimo bakalářských a magisterských oborů též obory doktorské. Tyto programy jsou koncipovány tak, že se student stává členem vybraného ústavu, kde zpracovává svoji disertační práci pod vedením školitele -- člena ústavu (prof. Kamil Fuchs, doc. Petr Rozmahel, doc. Jiří Blažek). Jednotné pro všechny studenty napříč fakultou jsou pak jednotlivé zkoušky.

V rámci studia má student doktorského programu za úkol provádět vědeckou a pedagogickou činnost. Vědecká činnost, spočívající v publikaci odborných textů a prezentacích na konferencích, postupně vede ke zpracování doktorské disertační práce, jejíž obhájení je hlavní podmínkou úspěšného ukončení studia. Pedagogická činnost pak sestává především ze cvičení vyučovaných předmětů a vedení bakalářských prací, zejména ve vyšších ročnících studia.

V rámci studia se samozřejmě nabízí řada dalších příležitostí k rozšíření znalostí, dovedností i zkušeností studenta. Především jde o možnost podat vlastní žádost o grant v rámci interní grantové agentury IGA. Ta podporuje mladé akademiky formou stipendií, hrazením nákladů na publikační aktivity, účast na konferencích nebo letních školách. Výrazná většina doktorandů fakulty dnes absolvuje semestrální či roční studijní pobyt v zahraničí, nejčastěji v rámci programu ERASMUS.

Doktorandi na Ústavu ekonomie jsou od počátku studia zapojováni do výzkumných projektů Ústavu, kde mají možnost získat řadu mezinárodních zkušeností a kontaktů. Partnerskými organizacemi Ústavu ekonomie jsou například WIFO Wien, IFN Stockholm, IWH Halle nebo Università della Calabria. Členem Ústavu ekonomie je, mj. dr. Mag. Peter Huber z WIFO Wien, který je k dispozici k pravidelným konzultacím v řadě oblastí ekonomie, empirické analýzy i možností uplatnění v zahraničí.


Ekonomický
kroužek

Pomůže vám zlepšit vaše:

  • komunikační dovednosti,
  • analytické a ekonomické myšlení,
  • argumentační schopnosti.

Každou středu na Ústavu ekonomie.

Detaily a témata na Facebooku EKKR